208/2016/TT-BTC – Bộ Tài chính – Thông tư – 10/11/2016 – Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam

24/2015/TT-BTTTT- Bộ Thông tin và Truyền thông – Thông tư – 18/8/2015 – Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

16/2016/TT-BTTTT – Bộ Thông tin và Truyền thông – Thông tư – 28/6/2016 – Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN – Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ – Thông tư liên tịch – 08/6/2016 – Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ