LINUS HOSTING

CÁ NHÂN
Dung lượng: 1.2GB
Băng thông: 50GB
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 2
Park/ Unlimited /1
SSL: Free
53.000đ /Tháng
CÁ NHÂN ++
Dung lượng: 2GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 3
Park/ Unlimited /1
SSL: Free
72.700đ /Tháng
BÁN CHUYÊN NGHIỆP
Dung lượng: 4GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 6
Park/ Unlimited /2
SSL: Free
116.000đ /Tháng
CHUYÊN NGHIỆP
Dung lượng: 6GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 9
Park/ Unlimited /3
SSL: Free
159.000đ /Tháng

_____________________________________________________

WINDOW HOSTING

CÁ NHÂN
Dung lượng: 1.2GB
Băng thông: 50GB
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 3
MSSQL Server: 1
Park/ Unlimited /1
72.700đ /Tháng
CÁ NHÂN ++
Dung lượng: 2GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 5
MSSQL Server: 1
Park/ 
87.700đ /Tháng
BÁN CHUYÊN NGHIỆP
Dung lượng: 4GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 10
MSSQL Server: 1
Park/ Unlimited /2
135.600đ /Tháng
CHUYÊN NGHIỆP
Dung lượng: 6GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 15
MSSQL Server: 2
Park/ Unlimited /3
185.600đ /Tháng
DOANH NGHIỆP
Dung lượng: 8GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 20
MSSQL Server: 2
Park/ Unlimited /6
342.000đ /Tháng
CHUYÊN NGHIỆP
Dung lượng: 10GB
Băng thông: Unlimited
Tài khoản FTP: Unlimited
My SQL: 25
MSSQL Server: 3
Park/ Unlimited /8
477.200đ /Tháng