ArkaHost

Quản lý cafe

Các version – giai đoạn phát triển sG CoffeeShop
Phần mềm quản lý sG CoffeeShop là sản phẩm của quá trình khảo sát, nghiên cứu, chọn lọc và phát triển về giải pháp quản lý bán hàng từ mô hình thực tế của nhiều doanh nghiệp với những nghiệp vụ & tính năng quản lý hiệu quả và chuyên nghiệp.

Show More
Project Details
Name Quản lý cafe Date 04 T6 2022 Categories Phầm mềm Author admin
Xem trang